نام مادر اسفدیار

پاسخ:  کتایون

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نام مادر اسفدیار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.