نا مخالف

پاسخ:  ناسازگار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نا مخالف» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.