ضایع وباطل

پاسخ:  هدر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضایع وباطل» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.