ساحل دریا

پاسخ:  کران

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ساحل دریا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.