واپس

پاسخ:  عقب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واپس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.