واپسین

پاسخ:  آخرین

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واپسین» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.