وات

پاسخ:  پوستین

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «وات» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.