واحد اندازه گیری صوت

پاسخ:  بل

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واحد اندازه گیری صوت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.