واحد بین المللی فرکانس

پاسخ:  هرتز

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واحد بین المللی فرکانس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.