واحد تزریقات

پاسخ:  سی سی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واحد تزریقات» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.