واحد تلفن

پاسخ:  پالس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واحد تلفن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.