ر ب النوع خورشید

پاسخ:  امون

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ر ب النوع خورشید» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.