جائر

پاسخ:  ستمکار ، ظالم ، جور کننده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جائر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.