جائزه

پاسخ:  پاداش

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جائزه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.