جابرانه

پاسخ:  ستمگرانه ، ظالمانه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جابرانه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.