جاحد

پاسخ:  انکار کننده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جاحد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.