چارچار

پاسخ:  برابری ، هم چشمی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چارچار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.