چارگامه

پاسخ:  اسب تند رو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چارگامه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.