چاکر

پاسخ:  نوکر ، فرمانبردار ، بنده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چاکر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.