حاجات

پاسخ:  نیازها ، خواهش ها

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حاجات» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.