حاجب و دربان

پاسخ:  چاوش

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حاجب و دربان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.