حادث

پاسخ:  تازه ، نو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حادث» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.