حادی

پاسخ:  شتر ران ، شتر بان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حادی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.