حالب

پاسخ:  شیر دوش

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حالب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.