خاتام

پاسخ:  انگشتری

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خاتام» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.