خاتوله

پاسخ:  مکر ، فریب ، حیله

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خاتوله» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.