داءالفیل

پاسخ:  واریس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «داءالفیل» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.