دائر

پاسخ:  برقرار ، آباد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «دائر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.