رئالیست

پاسخ:  واقع بین

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رئالیست» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.