رأی

پاسخ:  اندیشه ، تدبیر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رأی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.