زائد

پاسخ:  افزون

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «زائد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.