زائل

پاسخ:  نابود ، ناپدید

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «زائل» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.