ساج

پاسخ:  تابه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ساج» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.