هادیه

پاسخ:  عصا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «هادیه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.