هار

پاسخ:  رشته مروارید- سگ گیرنده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «هار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.