هارب

پاسخ:  گریزنده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «هارب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.