هارپ

پاسخ:  چنگ

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «هارپ» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.