شائق

پاسخ:  آرزومند

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شائق» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.