ضائع

پاسخ:  بی ثمر ، بیهوده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضائع» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.