ضل

پاسخ:  گمراهی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضل» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.