ضلع

پاسخ:  دنده ، پهلو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضلع» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.