طائل

پاسخ:  قدرت ، توانگری

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طائل» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.