طاریه

پاسخ:  آفت ، بلا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طاریه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.