طاعات

پاسخ:  عبادات

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طاعات» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.