ظافر

پاسخ:  پیروزی ، ظفر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظافر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.