ظاهری و سطحی

پاسخ:  صوری

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظاهری و سطحی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.