ظراف

پاسخ:  زیرک ، دانا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظراف» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.