عیون

پاسخ:  شور چشم ، بدچشم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عیون» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.