غابات

پاسخ:  بیشه ها

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غابات» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.