غادر

پاسخ:  خائن ، بیوفا ، عهدشکن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غادر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.